Artikel 1. Definities
Opdrachtnemer: De natuurlijke en/of rechtspersoon namens wie coaching aanbiedt.
Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van paardencoaching.
Overeenkomst: Een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever welke tot stand komt op het moment van aanvaarding.
Sessie: Een interactieve sessie in de weide waarin de Opdrachtnemer de Opdrachtgever begeleid met het paard als hulpmiddel met een vaste maximum tijdseenheid.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Voor zover tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment  van publicatie met uitzondering van reeds gesloten overeenkomsten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer heeft de basisopleiding Systemisch coachen met paarden van De Windopleiding afgerond en is daarmee gecertificeerd en vakbekwaam paardencoach. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste kunnen en vermogen en met het nodige vakmanschap. Aan de uitkomst van de Sessie kunnen geen verdere rechten worden ontleend.

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachtnemer geen behandelaar, therapeut of psycholoog is. De te volgen Sessies zijn geen behandeling zijn van enige psychische-, medische-, of andere aandoening van Opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium en kosten
Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf bepaald vast bedrag per Sessie.

Alle honoraria zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij expliciet vermeld dat de BTW inclusief is.

Artikel 5. Facturatie en betaling
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 6. Annulering
Annulering is mogelijk tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de betreffende sessie. Indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende, bedragen de annuleringskosten 50% van de overeengekomen gelden.

Indien Opdrachtnemer, om wat voor reden ook, besluit dat een sessie geen doorgang kan vinden of naar een latere datum dient te worden verplaatst, stelt Opdrachtnemer de Opdrachtgever zodra haar dit bekend wordt via e-mail of telefonisch op de hoogte. In geval van annulering door Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever recht op restitutie van de reeds betaalde gelden. In geval van verplaatsing wordt in overleg met de Opdrachtgever een andere datum gekozen.

Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst wordt in overleg aangegaan voor bepaalde tijd en zal van rechtswege eindigen wanneer deze is afgerond.

Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot weersomstandigheden en dierenwelzijn. Opdrachtgever kan op deze gronden nimmer tot enige restitutie van al ontvangen vergoedingen dan wel tot schadevergoeding gehouden worden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade en de Opdrachtnemer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van de Opdrachtnemer uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert of de Opdrachtnemer beschikt niet over een aansprakelijkheidsverzekering waarop de schade kan worden verhaald, is de aansprakelijk van Opdrachtnemer beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.

Tenzij, in afwijking van hetgeen daaromtrent in dit lid is bepaald, door de verzekeraar van Opdrachtnemer aansprakelijkheid voor onderstaande punten wordt erkent, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 10. Risico-acceptatie
Opdrachtgever is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de sessie.

Opdrachtgever neemt deel aan de sessie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van Opdrachtnemer geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.

Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de sessie verklaart Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

Artikel 11. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Geheimhouding
Beide partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom die samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend bij Opdrachtnemer.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Opdrachtnemer of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Artikel 14. Klachten
Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht dagen na de uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld om adequaat te reageren.

Bij gegronde klachten zal de Opdrachtnemer de werkzaamheden binnen de overeenkomst alsnog verrichten. Eventuele restitutie is beperkt tot de grenzen binnen artikel 9 van deze voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil onderling te schikken. Als dat niet mogelijk blijkt is bevoegdelijke rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer is gevestigd.